Przejdź do treści

Lista wyników – uczestnicy projektu (przed odwołaniami)

Zgodnie z §11 regulaminu rekrutacji oraz zgodnie z aktualizacją regulaminu rekrutacji, publikujemy listy wstępne (przed odwołaniami) – po wszystkich dotychczasowych etapach rekrutacji:

W jednym pliku zawarto listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Szczegółowe wyjaśnienie poniżej.

Łącznie 35 osób zostało już rekomendowanych przez Fundację Innowacja i Wiedza, realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu. Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (na podstawie naszych rekomendacji). Osoby rekomendowane zaznaczono kolorem zielonym.

Na listach rezerwowych znajdują się natomiast osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu. Do projektu, po procedurze odwoławczej, zakwalifikuje się jeszcze 7 osób, które będą na najwyższych miejscach po procedurze odwoławczej. Zostało to obecnie zaznaczone kolorem żółtym. Obecnie to miejsca „wakatowe”. Kolejność osób na miejscach wakatowych (żółtych) oraz białych (pozostała lista rezerwowa) może ulec jeszcze zmianie – po wspomnianej procedurze odwoławczej.

Pozycja na liście rezerwowej będzie również istotna, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia jakiejkolwiek osoby zakwalifikowanej do projektu.

Osoby, które złożyły rezygnację lub unikały kontaktu z biurem projektu – zostały przesunięte na koniec listy, a przy sumie ich punktacji postawiono 0. Oznaczono ich kolorem czerwonym.

W przypadku tej samej punktacji (łącznej), decydowały następnie: punktacja z oceny merytorycznej formularza, a jeśli to nie przyniosło rozwiązania: pierwsze kryterium z oceny merytorycznej; patrz: §11 pkt 5 regulaminu rekrutacji.

W przypadku rezygnacji kogokolwiek z udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Sposób odwołania został szczegółowo opisany poniżej. Odwołania nie są obowiązkowe. W przypadku, gdy dany Kandydat z listy rezerwowej nie odwoła się, zostanie ocena pierwotnie uzyskana.

Wszystkim rekomendowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

Informujemy również, że prowadzone są prace nad ewentualną możliwością przeprowadzenia szkoleń w sposób zdalny, jeśli nie będą możliwe do zrealizowania w sposób tradycyjny. O szczegółach poinformujemy niebawem.


ODWOŁANIA

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, kandydatowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania od wybranego etapu rekrutacji (§11 ust. 7 regulaminu rekrutacji).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane (§11 ust. 9), należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane zostaną mailowo osobom na liście rezerwowej.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione (§11 ust. 10).

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji (§11 ust. 13). Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca (§11 ust. 15 i ust. 16).

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę (§11 ust. 14). W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym, nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma 5 dni roboczych od opublikowania list (§11 ust. 8). Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest środa, 22.04.2020, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest wtorek, 28.04.2020, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. Zgodnie z uaktualnieniem do regulaminu odwołania przyjmowane są tylko drogą mailową!

Od środy (22.04.2020) będziemy wysyłać karty ocen. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie, prosimy o wiadomość na adres: biuro@zyskzprzedsiebiorczosci.pl. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Odwołanie powinno być wedle następującego wzoru (treść należy wysłać bezpośrednio w mailu)


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu rekrutacji, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie rekrutacji na etapie (zostawić tylko jeden z poniższych podpunktów):

  1. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych,
  2. rozmowy z doradcą zawodowym.

i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny we wskazanym etapie rekrutacji z innym/innymi członkami Komisji Rekrutacyjnej.

UZASADNIENIE

W tym miejscu prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą kandydat się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd.

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Kandydata