Przejdź do treści

Odwołania od oceny biznesplanów

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania (por. rozdział VII regulaminu).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane. Należy wskazać z którą oceną Uczestnik się nie zgadza.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zasadne.

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innego członka Komisji.

Obowiązuje zasada, że z pary dwóch ocen, ocena słabsza zostanie zastąpiona nową oceną (nawet jeśli nowa ocena będzie jeszcze niższa). Druga ocena zostaje bez zmian.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny będzie złożony uprzednio biznesplan; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. Dlatego w odwołaniu należy wskazać (najlepiej zacytować) konkretne zapisy z karty oceny biznesplanu, a nie koncentrować się na np. dopisywaniu nowych argumentów, których nie było pierwotnie.

Na złożenie odwołania Uczestnik ma 5 dni roboczych od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest poniedziałek, 20.07.2020, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest piątek, 23.07.2020, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. A w przypadku wadliwie napisanych odwołań, biuro projektu umożliwi ich poprawę i złożenie ponownie.

Przyjmujemy odwołania zarówno w biurze projektu – ale po uprzednim umówieniu się. Odwołanie można również wysłać drogą mailową na adres: biuro@zyskzprzedsiebiorczosci.pl.

Biuro projektu będzie wysyłać karty ocen. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie, prosimy o wiadomość na adres: biuro@zyskzprzedsiebiorczosci.pl. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Wzór odwołania do składania osobistego w biurze projektu:

Wzór odwołania do wysłania bezpośrednio w treści maila jest natomiast poniżej:


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu przyznawania środków, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie oceny biznesplanu i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny biznesplanu przez członka Komisji Oceny Biznesplanów, który nie brał udziału w ocenie pierwotnej.

Zostałem/am poinformowany, że nowa ocena zastąpi ocenę poprzedniego oceniającego (gorszą z dwóch), nawet jeśli nowa liczba punktów będzie niższa niż poprzednio (por. VII ust. 7 regulaminu). Druga ocena pozostaje bez zmian. Suma punktów z dwóch ocen decydować będzie o pozycji na liście.

UZASADNIENIE

(prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą kandydat się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd)

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Uczestnika