Przejdź do treści

Rekrutacja

UWAGA! Rekrutacja do projektu „Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” została już zamknięta!


Formularze rekrutacyjne przyjmowane były w biurze projektu od 29.01.2020 do 03.03.2020 – w budynku British Centre, przy ul. Kościuszki 93 (lok. 1), 90-443 Łódź. Przyjęliśmy łącznie 65 formularzy, aby zapewnić cele projektowe.

OBECNIE NIE PRZYJMUJEMY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

——–

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem wniosku!

——–

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp odpowiednimi dokumentami.

Karty ocen są poglądowe, prosimy ich nie drukować i nie składać.

Najlepiej złożyć formularz osobiście – istnieje wtedy możliwość uzupełnienia braków przy składaniu.

——–

Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych

Formularz rekrutacyjny:

  • musi mieć ponumerowane strony,
  • musi być podpisany własnoręcznie na każdej stronie przez Kandydata wraz z datą na ostatniej stronie,
  • musi być złożony w oryginale. Przez oryginał Formularza Rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
  • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza.  Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,
  • musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10 bądź odręcznie, w takim przypadku czytelnie,
  • liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo).

——–

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe) i składanie ich wydrukowanych. Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu.

——–

W rekrutacji do projektu mogą brać jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizacji m. Łodzi (lub osoby przeniesione z tego obszaru wskutek działań rewitalizacyjnych, co będzie sprawdzane przy udziale wykazów Urzędu Miasta Łodzi). Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie:

https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji/

Pobierz również dokładny spis adresów obszaru rewitalizowanego Łodzi (pamiętaj, że adres podany w formularzu musi być zgodny z jednym z adresów z poniższego pliku):

——–

Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu znajduje się w zakładce Wsparcie w projekcie

Po etapie rekrutacji wyłonimy 42 Uczestników Projektu. Po odbyciu szkoleń i doradztwa, Uczestnicy złożą biznesplany. W wyniku ich oceny, zostanie wyselekcjonowanych 32 najlepszych osób – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym.

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na stronie głównej.